اسکیمر پروتئین LS /DYMAX

- نام محصول : اسکیمر پروتئین LS /DYMAX
- نام شرکت سازنده : dymax
مدل ها

اسکیمر پروتئین LS 30/DYMAX مناسب برای800 LIT

اسکیمر پروتئین LS20/DYMAX مناسب برای 600 LIT
اسکیمر پروتئین LS10/DYMAX مناسب برای 400 LIT

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل قیمت اطلاعات
اسکیمر پروتئین LS 30/DYMAX 0 ریال
اسکیمر پروتئین LS 10/DYMAX 0 ریال